INDEKS I - P


I
Interes na wniesieniu środków ochrony prawnej

2016_1776.pdf
2016_1436.pdf
2016_0969.pdf
2016_1397.pdf
2016_2111.pdf
2016_2175.pdf
2016_2154.pdf
2016_1352_1355.pdf
2016_0590.pdf
2016_1961_1962.pdf

J
JEDZ


K
Kary umowne

Konkurs

Konsorcjum

Kosztorys

Kosztorys ofertowy

Koszty

Krajowy Rejestr Karny (KRK)

Kryteria

Kwota na dofinansowanie zamówienia


N
Należyte wykonanie zamówienia

Naruszenie obowiązków zawodowych

Nieprawdziwe informacje

Normy


O
Odwołanie - cofnięcie

Odwołanie - odrzucenie

Odwołanie - częściowe uwzględnienie

Odwołanie - uwzględnienie przez zamawiającego

Oferta - badanie i ocena

Oferta częściowa

Oferta niezgodna z Ustawą

Oferta - odrzucenie

Oferta - otwarcie

Oferta - treść

Oferta - wycofanie

Oferta - wyjaśnienie treści

Oferta - złożenie

Oferta - zmiana

Ogłoszenie o zamówieniu

Omyłka - inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ

Omyłka pisarska

Omyłka rachunkowa

Opcja

Opozycja

Organizacja uprawniona do wnoszenia środków ochrony prawnej

Oświadczenie woli

P
Pełnomocnictwo/pełnomocnik

Podatek VAT

Podmiot trzeci

Podpis

Podwykonawca

Polisa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - wszczęcie

Postępowanie podzielone na części

Potencjał ekonomiczny

Potencjał kadrowy

Prezes KIO

Prezes UZP

Próbka

Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu zamówienia)

Przystąpienie/przystępujący