Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Zgodnie z Koncepcją Prawa zamówień publicznych proponuje się w projekcie ustawy wprowadzenie elastycznej i uproszczonej procedury dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Procedura uproszczona (tryb podstawowy), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto w nowej ustawie proponuje się umożliwienie zamawiającym wykorzystania narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.

W świetle komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowgo obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006, str. 2), oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości stosowanie zasad traktatowych oznacza, że do udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne znajdują zastosowanie następujące reguły:

1)             obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);

2)             uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia, niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia;

3)             obowiązek zapewnienia równego dostępu wykonawcom z innych państw członkowskich, wzajemne uznawanie, odpowiednie terminy, przejrzyste i obiektywne podejście, ograniczanie liczby wykonawców jedynie w oparciu o obiektywne kryteria, prowadzenie negocjacji w sposób równy i niedyskryminujący.

W związku z wprowadzeniem odrębnej, uproszczonej i elastycznej procedury udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (tryb podstawowy) proponuje się wydzielenie w nowej ustawie działu III zatytułowanego Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, właściwego dla tzw. zamówień krajowych nieobjętych dyrektywą klasyczną.

Zgodnie z art. 266 ustawy, do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu III oraz przepisy działu II (Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), z wyjątkiem wyszczególnionych w tym przepisie regulacji. Z przepisów działu III wynika zaś, że największe odmienności w porównaniu z postępowaniami o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne będą w zakresie: ogłoszeń zamieszczanych Biuletynie Zamówień Publicznych (rozdział 2), kwalifikacji podmiotowej wykonawców (rozdział 3), wyboru najkorzystniejszej oferty (rozdział 5), a przede wszystkim w zakresie trybów udzielania zamówień (rozdział 4).

W nowej ustawie proponuje się pozostawienie zamawiającym możliwości stawiania wymagań co do warunków przewidzianych w procedurze właściwej dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zamawiający będzie decydował, które z warunków udziału w postępowaniu będą miały zastosowanie w konkretnym, prowadzonym przez niego postępowaniu. W kwestii wykluczenia, w związku z istotnymi zmianami planowanymi w procedurach, do których mają zastosowanie dyrektywy, m.in. w zakresie ograniczenia przesłanek obligatoryjnych, zastosowanie będą miały regulacje analogiczne jak w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z tym że brak będzie obowiązku żądania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

W trybach poniżej progów unijnych proponuje się, aby wykonawcy składali oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamiast jednolitego dokumentu. Zamawiający będzie mógł żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie informacji zawartych w tym oświadczeniu.

W przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający publiczny będzie udzielał zamówienia w nowym trybie, tj. trybie podstawowym, określonym w przepisach rozdziału 4 oddziału 1. Zamawiający będzie mógł również udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego w przypadku zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, jeżeli nie są one dostępne na rynku, określonym w rozdziale 4 w oddziale 2, ale wzorowanym na przepisach właściwych dla zamówień klasycznych powyżej progów unijnych. Zamawiający nadal będzie mógł w szczególnych przypadkach udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, wzorowanych na dotychczasowych regulacjach, z odmiennościami określonymi w przepisach oddziału 3 lub 4.

Przykładowo, w art. 301 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy proponuje się wprowadzenie nowej (krajowej) przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w przypadku gdy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i udzielenie zamówienia jest niezbędne do zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia. Zamawiający będzie wówczas zapraszał, w terminie 3 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego, do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty we wcześniejszym postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, z którym została zawarta umowa, od której zamawiający odstąpił.